56 lượt xem

Lời Bài Hát Bóng Phù Hoa – Phương Mỹ Chi, DTAP

Lời Bài Hát Bóng Phù Hoa – Phương Mỹ Chi

Đêm nghe

Tiếng kinh cầu bên sông

Thoáng nao lòng

Sương khuya

Vắng lặng

Trâm rơi

Liễu phai tàn

Chơi vơi én xa đàn

Buông lơi vỡ tan một bóng hình

Hạt ngọc dần buông rơi trên khoé mắt

Tiếc trâm hoa vàng nổi trôi Hoàng Giang

Đoạn trường tình ta giờ như giấc chiêm bao

Hoài thương nhớ thôn làng

Nhờ chim đậu cành Nam

Phù hoa một kiếp trông chồng

Chàng mang nặng chí tang bồng

Ngàn đêm gối chăn lạnh lùng đợi mong

Nằm mơ ngày tháng tương phùng

Ngờ đâu xa cách muôn trùng

Mộng xưa vỡ hai

Sao ngang trái

Một bóng hình

Hạt ngọc dần buông rơi trên khoé mắt

Tiếc trâm hoa vàng nổi trôi Hoàng Giang

 

Đoạn trường tình ta giờ như giấc chiêm bao

Hoài thương nhớ thôn làng

Nhờ chim đậu cành Nam

Phù hoa một kiếp trông chồng

Chàng mang nặng chí tang bồng

Ngàn đêm gối chăn lạnh lùng đợi mong

Nằm mơ ngày tháng tương phùng

Ngờ đâu xa cách muôn trùng

Mộng xưa vỡ hai

Sao ngang trái

Phù hoa một kiếp trông chồng

Chàng mang nặng chí tang bồng

Ngàn đêm gối chăn lạnh lùng đợi mong

Nằm mơ ngày tháng tương phùng

Ngờ đâu xa cách muôn trùng

Mộng xưa vỡ hai

Sao ngang trái

Một bóng hình

2. Hợp âm Bóng Phù Hoa – Phương Mỹ Chi

Nhịp: 4/4, tempo: 72, điệu: Slow Surf
=====
[Abm] | [Abm] | [E] | [E] | [B] | [B] | [Gb] | [Ebm] | [Ebm]

Đêm [Abm] nghe tiếng kinh [Db] cầu bên [E] sông
Thoáng nao [Gb] lòng, sương [Abm] khuya [Eb] vắng lặng [Eb] | [Abm]
Trâm rơi liễu phai [Db] tàn, chơi vơi én xa [Abm7] đàn
Buông [Eb] lơi vỡ tan một [B] bóng hình [Ebm] | [Abm]

Hạt ngọc dần [Abm] buông rơi trên [E] khoé mắt [E]
Tiếc trâm hoa [B] vàng nổi trôi Hoàng [Ebm7] Giang [Ebm7]
[Abm] Đoạn trường tình ta giờ như giấc [E] chiêm bao [E]
Hoài thương nhớ [B] thôn làng [B]
Nhờ chim đậu [Ebm] cành Nam [Ebm] | [Abm]

Phù hoa một kiếp trông chồng [E]
Chàng mang nặng chí tang bồng [B]
Ngàn đêm gối chăn lạnh [Ebm] lùng đợi mong [Ebm] | [Abm]
Nằm mơ ngày tháng tương phùng [E]
Ngờ đâu xa cách muôn trùng [B], mộng xưa vỡ hai
Sao [Ebm] ngang trái một bóng [Abm] hình [Abm]

 

[Abm] | [Abm] | [Abm/E] | [B] | [B] | [Ebm7] | [Gb] | [Ebm]

Hạt ngọc dần [Abm] buông rơi trên [B/Eb] khoé mắt [E]
Tiếc trâm hoa [B] vàng nổi trôi Hoàng [Ebm7] Giang [Ebm7]
Đoạn trường tình [Abm] ta giờ như giấc [E] chiêm bao [E]
Hoài thương nhớ [B] thôn làng [B]
Nhờ chim đậu [Ebm7] cành Nam [Gb] | [Abm]

Phù hoa một kiếp trông chồng [E]
Chàng mang nặng chí tang bồng [B]
Ngàn đêm gối chăn lạnh [Ebm] lùng đợi mong [Ebm] | [Abm]
Nằm mơ ngày tháng tương phùng [E]
Ngờ đâu xa cách muôn trùng [B]
Mộng xưa vỡ hai sao [Ebm7] ngang trái [Ebm7]

[Abm] | [Abm] | [E] | [E] | [B] | [B] | [Gb] | [Gb]

[Abm] | [Abm] | [E] | [E] | [B] | [B] | [Ebm7] | [Ebm7]

[Abm] Phù hoa một kiếp trông chồng [E]
Chàng mang nặng chí tang bồng [B]
Ngàn đêm gối chăn lạnh [Ebm] lùng đợi mong [Ebm] | [Abm]
Nằm mơ ngày tháng tương phùng [E]
Ngờ đâu xa cách muôn trùng [B], mộng xưa vỡ hai
Sao [Ebm] ngang trái một bóng [Abm] hình [Abm]