125 lượt xem

Lời Bài Hát Lighthouse – Calum Scott

In the dark of the night, not a star in the sky

Trong màn đêm tăm tối, không có một vì sao nào trên bầu trời

I can feel your love pull against the tide

Anh có thể cảm nhận tình yêu của em kéo giật với thủy triều

And I see you shining bright like a lighthouse

Và anh thấy em tỏa sáng rực rỡ như một ngọn hải đăng

And the wind’s got the water running wild

Và trận gió khiến cho nước chảy loạn xạ

But I’ll swim to you, swim for my life

Nhưng anh sẽ bơi về phía em, vùng vẫy vì sự sống của mình

And I pray I’ll make it before the night’s out

Và anh cầu nguyện mình sẽ làm được trước khi đêm tàn

I won’t let you go

Anh sẽ không để cho em đi

I feel it in my bones

Anh cảm nhận tình yêu trong tấm thân này

No matter where I go

Dù cho em có đi đâu

You’re where my heart belongs

Em chính là nơi trái tim anh thuộc về

All I know

Tất cả mà anh biết là

I’ll follow every road

Anh sẽ theo em mỗi chặng đường

Till I find my way back home

Cho đến khi anh tìm thấy lối về nhà

You’re where my heart

Em là nơi trái tim anh

You’re where my heart

Em là nơi trái tim anh

You’re where my heart belongs

Em chính là nơi trái tim anh thuộc về

You’re where my heart belongs

Em chính là nơi trái tim anh thuộc về

I belong right there in your open arms

Anh thuộc về chính nơi đó trong vòng tay dang rộng của em

The world can try to tear us apart

Thế giới có thể cố gắng chia rẽ chúng ta

But our love will guide us home like a lighthouse

Nhưng tình yêu đôi ta sẽ dẫn lối ta về nhà giống như một ngọn hải đăng

Walk a thousand miles in the pouring rain

Bước một ngàn dặm trong cơn mưa như trút nước

And a million years couldn’t change the way

Và một triệu năm cũng không thể thay đổi được cái cách

The way I feel, I feel ’bout you right now

Cái cách mà anh cảm nhận về em ngay lúc này

I won’t let you go

Anh sẽ không để cho em đi

I feel it in my bones

Anh cảm nhận tình yêu trong tấm thân này

No matter where I go

Dù cho em có đi đâu

You’re where my heart belongs

Em chính là nơi trái tim anh thuộc về

All I know

Tất cả mà anh biết là

I’ll follow every road

Anh sẽ theo em mỗi chặng đường

Till I find my way back home

Cho đến khi anh tìm thấy lối về nhà

You’re where my heart

Em là nơi trái tim anh

You’re where my heart

Em là nơi trái tim anh

You’re where my heart belongs

Em chính là nơi trái tim anh thuộc về

You’re where my heart belongs

Em chính là nơi trái tim anh thuộc về

I won’t let you go

Anh sẽ không để cho em đi

I feel it in my bones

Anh cảm nhận tình yêu trong tấm thân này

No matter where I go

Dù cho em có đi đâu

You’re where my heart belongs

Em chính là nơi trái tim anh thuộc về

All I know

Tất cả mà anh biết là

I’ll follow every road

Anh sẽ theo em mỗi chặng đường

Till I find my way back home

Cho đến khi anh tìm thấy lối về nhà

You’re where my heart

Em là nơi trái tim anh

You’re where my heart

Em là nơi trái tim anh

You’re where my heart belongs

Em chính là nơi trái tim anh thuộc về

You’re where my heart belongs

Em chính là nơi trái tim anh thuộc về

You’re where my heart belongs

Em chính là nơi trái tim anh thuộc về