• Trang chủ
  • Lời bài hát
  • Lời bài hát Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả (Cao Thái Sơn) Chán thì dừng lyric
482 lượt xem

Lời bài hát Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả (Cao Thái Sơn) Chán thì dừng lyric

Ta yêu nhau từ trong lặng thinh

Rồi cứ xa nhau trong lặng thinh

Không họ cũng chẳng tên

Đợi đến lúc quay mặt là quên

Ta yêu nhau chỉ mình ta biết

Trời chẳng hay, đất cũng chẵng biết

Không phận cũng chẳng duyên

Sao lại tha thiết

Trông như ta là đôi tình nhân

Mà mấy khi giống với nhân tình

Nhân tinh nào dấu sâu

Tận ngồ khuất không dám công nhận

Hững hờ rồi thiết tha

Chảng quen cũng chẳng phải lạ

Chẳng sâu đậm

Cũng không phải là phôi pha

Cuối cùng thì, minh gọi nhau là gì

Là bến đỗ hay là trạm dừng nghỉ

Tình có lúc thật

Đôi lúc không thật

Có nắm em được đâu mà mất

Bước thì ngại mà chậm bước ở lại

Làm người cô đơn

Với nỗi nhớ đêm dài

Vậy ta là ai

Ta cố ôm hy vọng cho ai

Chán thì dừng

Mập mờ thôi thì đừng

Chảng ai muốn nấm lấy

Quá khứ lưng chừng

Là tất cả, hoặc không phải là gì cả

Phố thênh thang

Dòng người bước vội vàng

Sợ cơn mưa kia đôi khi quá nặng hạt

Nhìn mưa buồn rơi vỡ tan, vỡ tan

Trông như ta là đôi tình nhân

Nào mấy khi giống với tình nhân

Nhân tinh nào dấu sâu

Tận ngõ khuất không dám công nhận

Hững hờ rồi thiết tha

Chẳng quen cũng chẳng phải lạ

Chẳng sâu đậm

Cũng không phải là phôi pha

Cuối cùng thì, mình gọi nhau là gì

Là bến đỗ hay là trạm dừng nghỉ

Tình có lúc thật

Đôi lúc không thật

Có nấm em được đâu mà mất

Bước thì ngại mà chậm bước ở lại

Làm người cô đơn

Với nỗi nhớ đêm dài

Vậy ta là ai

Ta cổ ôm hy vọng cho ai

Chán thì dừng

Mập mờ thôi thì đừng

Chẳng ai muốn nấm lấy

Quá khứ lưng chừng

Là tất cả, hoặc không phải là gì cả

Phố thênh thang

Dòng người bước vội vàng

Sợ cơn mưa kia đôi khi quá nặng hạt

Nhìn mưa buồn rơi vỡ tan, vỡ tan

Cuối cùng thì, mình gọi nhau là gì

Là bển đỗ hay là trạm dừng nghỉ

Tình có lúc thật

Đôi lúc không thật

Có nấm em được đâu mà mất

Bước thì ngại mà chậm bước ờ lại

Làm người cô đơn

Với nỗi nhớ đêm dài

Vậy ta là ai

Ta cố ôm hy vọng cho ai

Hy vọng cho ai

Chán thì dừng

Chán thì dừng

Mập mờ thôi thi đừng

Chẳng ai muốn nấm lấy

Quá khứ lưng chừng

Là tất cả, hoặc không phải là gì cả

Phố thênh thang

Dòng người bước vội vàng

Sợ cơn mưa kia đôi khi quá nặng hạt

Nhìn mưa buồn rơi vỡ tan, vỡ tan

Nhìn mưa buồn rơi vỡ tan, vỡ tan